Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „Efektywność dr Iwona Burka” ul. Targowa 4, 43-430 Skoczów (Administrator).
Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres, adres mailowy oraz dane podane przez Państwa w korespondencji.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oraz przesłania odpowiedzi na Państwa zapytania i uwagi skierowane do Administratora.
Skierowanie korespondencji do Administratora jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej ujętych. Wyrażenie zgody na przetwarzane danych, poprzez skierowanie korespondencji do Administratora, jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych. Jeżeli jednak dane osobowe nie zostaną podane, Administrator nie będzie mógł skontaktować się z Państwem celem udzielenia odpowiedzi na przesłana korespondencję.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.
Osoba, która przekazuje dane, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Osoba która przekazuje dane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO osoba, która przekazuje dane, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt: adres pocztowy lub e-mail Administratora

                                                  Administrator danych osobowych
                                                     „Efektywność dr Iwona Burka”

Script logo