Optymalizowanie i integrowanie procesów usługowych, biurowych oraz produkcyjnych

 

Optymalizowanie i integrowanie procesów usługowych, biurowych oraz produkcyjnych

doskonalenie kompetencji w zakresie implementowania zasad Lean Service, Lean Office, Lean Production w ramach organizacji

dwudniowe szkolenie warsztatowe

 

Po pierwsze należy wyeliminować rzeczy, których w ogóle nie trzeba robić,
to wszystko, co jest czystą stratą czasu, bez szans na jakiekolwiek kiedykolwiek rezultaty
Peter F. Drucker

Opis szkolenia

Koncepcja Lean, choć wywodzi się z procesów typowo produkcyjnych, znalazła liczne zastosowania w wielu sektorach gospodarki na świecie – w tym i w procesach usługowych oraz obszarach nieprodukcyjnych. Co warte podkreślenia, żadna z organizacji typowo produkcyjnych nie jest wolna od procesów usługowych i administracyjnych.

Lean Service to ścieżka dedykowana organizacjom typowo usługowym, na przykład służbie zdrowia, administracji publicznej, bankowości, edukacji (Lean Administration, Lean Healthcare, Lean Accounting, Lean Marketing, Lean Government, Lean Education czy Lean Banking). Można też w jej ramach wyodrębnić doskonalenie procesów biurowych (Lean Office). Lean Production/Manufacturing zaś dotyczy optymalizowania procesów produkcyjnych. Najlepsze efekty daje jednak łączenie, integrowanie podejść w ramach jednej organizacji. Dlatego też rozpatrując kwestie związane z poprawą produktywności procesów produkcyjnych, musimy pamiętać o istnieniu w ramach organizacji procesów wspomagających, w tym usługowych i biurowych.

Niezależnie od tego jakiego rodzaju działań dane podejście dotyczy, niezależnie od tego jak go nazwiemy, jest to droga usprawniania i „odchudzania” procesów z takich działań i zasobów, za które klient nie chciałby zapłacić – gdyby był świadomy marnotrawstwa generowanego w związku z ich realizacją.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami oraz instrumentami koncepcji Lean i możliwościami ich implementowania w środowisku produkcyjnym, usługowym czy biurowym oraz sposobami integrowania poszczególnych środowisk. Ważna jest przede wszystkim umiejętność całościowego postrzegania organizacji (holizm), umiejętność analizowania kontekstów i podejście do ludzi.

Podczas szkolenia słuchacze założą „niewidzialne okulary”, które ułatwią im dostrzeganie marnotrawstwa, identyfikowanie źródeł marnotrawstwa, nauczą się również jak eliminować czy też minimalizować marnotrawstwo. Uczestnicy warsztatów poznają zasady szczupłego zarządzania, sposoby prowadzenia działań doskonalących, kompetencje pracowników szczupłej organizacji (i pracowników XXI wieku w ogóle). Nauczą się korzystać z wybranych instrumentów Lean, jednocześnie poznając ich wartość i rozumiejąc sens.

W trakcie szkolenie będziemy uczyć się też jak zrozumieć gemba, czyli miejsce wytwarzania wartości, jak skutecznie obserwować, aktywnie słuchać i zadawać pytania. Zastanowimy się też jak budować mądre i sprawnie pracujące zespoły, po co nam myślenie krytyczne podczas gromadzenia danych i informacji, dlaczego tak ważne jest nieszablonowe podejście podczas warsztatów Kaizen, jak wdrażać projekty Lean, jak standaryzować i tworzyć wartościowe dokumenty sterujące. Omówimy zasady realizacji szkoleń stanowiskowych (w ramach TWI), doskonalenia metod pracy, motywowania pracowników oraz skutecznego rozwiązywania problemów.         

Słuchacze dowiedzą się przede wszystkim czym Lean jest, a czym nie jest, jak budować fundamenty pod szczupłą organizację, oraz jak integrować podejścia stosowanie w ramach jednej organizacji, włączając w to również kwestie ochrony środowiska (Lean and Green).  

Co jednak najważniejsze, uczestnicy poznają sposoby zapobiegania niegospodarności, zapobiegania zużywaniu bez pożytku i potrzeby zasobów, w tym i najcenniejszego zasobu – czyli czasu.

Każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość brania udziału w grach i zabawach, mających na celu między innymi wypracowanie nawyków efektywnego działania oraz poprawy warsztatu pracy i projektowania efektywnych stanowisk i obszarów pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób nadzorujących lub realizujących procesy produkcyjne, usługowe, biurowe, administracyjne w organizacjach każdego typu, do wszystkich tych, którzy chcą doskonalić metody pracy, eliminować marnotrawstwo, poprawiać produktywność, doskonalić procesy, zyskać szacunek pracowników, zdobyć wiedzę na temat niezbędnych kompetencji, zwłaszcza z punktu widzenia świata VUCA (VUCA to świat zmienny, niepewny, złożony, niejednoznaczny), skuteczniej rozwiązywać problemy oraz zrozumieć, co wpływa na naszą pracę i jak zbudować fundamenty pod działania optymalizacyjne.

Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę.
Winston Churchill

Program szkolenia

Czym Lean jest a czym nie jest?

 • O produktywności, efektywności i skuteczności działania
 • Lean Thinking, czyli szczupłe myślenie
 • Zasady koncepcji Lean
 • Całościowe spojrzenie na organizację – holizm i kontekst
 • Kompetencje pracowników i menedżerów w środowisku Lean

Identyfikowanie i minimalizowanie marnotrawstwa

 • Marnotrawstwo - czyli co?
 • Rodzaje i źródła marnotrawstwa
 • Gemba i zasady gromadzenia danych i informacji – naucz się widzieć, aktywnie słuchać i pytać
 • Mapowanie strumieni wartości (VSM) i przepływ

Doskonalenie w duchu Kaizen

 • O filozofii Kaizen
 • Systemy sugestii pracowniczych
 • Warsztaty Kaizen
 • Praca zespołowa i budowanie skutecznych zespołów
 • Organizowanie spotkań i prezentowanie wyników pracy
 • Planowanie i realizowanie działań doskonalących

Skrzynka narzędziowa Lean

 • Standaryzacja i projektowanie dokumentów sterujących
 • Pięć zasad zarządzania stanowiskiem pracy (5S)
 • Diagram Spaghetti
 • Checklist
 • Kanban i zarządzanie wizualne
 • SMED – efektywne przezbrojenia
 • TPM – utrzymanie w sprawności maszyn i urządzeń
 • Just-in-time
 • Jidoka, autonomizacja
 • Zapobieganie błędom (Poka Yoke)
 • Szkolenia stanowiskowe (w ramach TWI)
 • Motywowanie w środowisku Lean
 • Lean and Green

Rozwiązywanie problemów

 • O problemach w organizacjach
 • 5 Why
 • Diagram Ishikawy
 • Raport A3/A3 Thinking

Podsumowanie

 

Script logo