Minimalizacja marnotrawstwa w placówce zdrowia metodą Lean Healthcare

Celem opracowania jest ukazanie możliwości minimalizowania strat generowanych w procesie świadczenia usług zdrowotnych oraz wskazanie źródeł tych strat w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, by upowszechniać założenia i instrumenty koncepcji Lean Healthcare w polskich placówkach opiekuńczo-leczniczych. Przedmiotem badań było zjawisko marnotrawstwa w analizowanym podmiocie dla wybranego strumienia wartości, określenie rodzajów i źródeł zdarzeń je wywołujących, a także wskazanie obszarów i miejsc eliminowania zdarzeń niegospodarnych dla dobra interesariuszy tych świadczeń – dla pensjonariuszy, jak i świadczeniodawcy. Autorki sformułowały tezę, że mapowanie strumieni wartości pozwala na zidentyfikowanie źródeł marnotrawstwa w placówce opiekuńczo-leczniczej. Tezę tę weryfikowały przyjmując metodę studium przypadku. W przyjętej strategii badawczej wykorzystano narzędzia koncepcji Lean Healthcare, wywodzącej się z podejścia do zarządzania organizacją, nazywanego w literaturze Lean Management.

 

https://przegladorganizacji.pl/artykul/2020/10.33141po.2020.03.05

Script logo